💰【6ag.shop】💰
环亚官方

环亚官方

2020-02-29 11:16:56 作者:环亚ag娱乐 原创

  

志想判然乎事实也,且犹中秋佳节,阴云蔽空不现明月,哀哉!外向启户,百虫犹动,识觉其谙然所嗅者,潮如雨至,令人有循时回归之想。置意于形躯,又忽悲所居之信然,盖不如意者,多忧郁焉!

辛卯八月,又逢中秋,虽百木犹绿,而天气萧索。较去岁无云之难得,今亦可惜也。然劳务甚多,而幸有节假,又为可庆。而为人也,又孰能永庆乎哉?人生者,其如十五之明月,引镜长窥,亦团团黑雾著覆,如云,如湖,如海,正为心中之影蔽也。虽影蔽之不悦者长在,然能苟幸为观之时也寡矣,而人心又如是也。悲夫!

诚然,人不当一帆风顺之独求,必历辛苦万千而后可。野语云:十五之月十六圆。乌云蔽空,则其时不显,而后以不懈之力,终成饱满之势。

中秋悲无月,但道来日方长,明哉!

正为士 亲笔

辛卯年八月十五日 中秋

2011年9月12日

志想判然乎事实也,且犹中秋佳节,阴云蔽空不现明月,哀哉!外向启户,百虫犹动,识觉其谙然所嗅者,潮如雨至,令人有循时回归之想。置意于形躯,又忽悲所居之信然,盖不如意者,多忧郁焉!

辛卯八月,又逢中秋,虽百木犹绿,而天气萧索。较去岁无云之难得,今亦可惜也。然劳务甚多,而幸有节假,又为可庆。而为人也,又孰能永庆乎哉?人生者,其如十五之明月,引镜长窥,亦团团黑雾著覆,如云,如湖,如海,正为心中之影蔽也。虽影蔽之不悦者长在,然能苟幸为观之时也寡矣,而人心又如是也。悲夫!

诚然,人不当一帆风顺之独求,必历辛苦万千而后可。野语云:十五之月十六圆。乌云蔽空,则其时不显,而后以不懈之力,终成饱满之势。

中秋悲无月,但道来日方长,明哉!

正为士 亲笔

辛卯年八月十五日 中秋

2011年9月12日

环亚官方 来看下吧。

志想判然乎事实也,且犹中秋佳节,阴云蔽空不现明月,哀哉!外向启户,百虫犹动,识觉其谙然所嗅者,潮如雨至,令人有循时回归之想。置意于形躯,又忽悲所居之信然,盖不如意者,多忧郁焉!

辛卯八月,又逢中秋,虽百木犹绿,而天气萧索。较去岁无云之难得,今亦可惜也。然劳务甚多,而幸有节假,又为可庆。而为人也,又孰能永庆乎哉?人生者,其如十五之明月,引镜长窥,亦团团黑雾著覆,如云,如湖,如海,正为心中之影蔽也。虽影蔽之不悦者长在,然能苟幸为观之时也寡矣,而人心又如是也。悲夫!

诚然,人不当一帆风顺之独求,必历辛苦万千而后可。野语云:十五之月十六圆。乌云蔽空,则其时不显,而后以不懈之力,终成饱满之势。

中秋悲无月,但道来日方长,明哉!

正为士 亲笔

辛卯年八月十五日 中秋

2011年9月12日

中秋悲无月【环亚官方】

中秋悲无月

志想判然乎事实也,且犹中秋佳节,阴云蔽空不现明月,哀哉!外向启户,百虫犹动,识觉其谙然所嗅者,潮如雨至,令人有循时回归之想。置意于形躯,又忽悲所居之信然,盖不如意者,多忧郁焉!

辛卯八月,又逢中秋,虽百木犹绿,而天气萧索。较去岁无云之难得,今亦可惜也。然劳务甚多,而幸有节假,又为可庆。而为人也,又孰能永庆乎哉?人生者,其如十五之明月,引镜长窥,亦团团黑雾著覆,如云,如湖,如海,正为心中之影蔽也。虽影蔽之不悦者长在,然能苟幸为观之时也寡矣,而人心又如是也。悲夫!

诚然,人不当一帆风顺之独求,必历辛苦万千而后可。野语云:十五之月十六圆。乌云蔽空,则其时不显,而后以不懈之力,终成饱满之势。

中秋悲无月,但道来日方长,明哉!

正为士 亲笔

辛卯年八月十五日 中秋

2011年9月12日

中秋悲无月中秋悲无月

【环亚官方】

志想判然乎事实也,且犹中秋佳节,阴云蔽空不现明月,哀哉!外向启户,百虫犹动,识觉其谙然所嗅者,潮如雨至,令人有循时回归之想。置意于形躯,又忽悲所居之信然,盖不如意者,多忧郁焉!

辛卯八月,又逢中秋,虽百木犹绿,而天气萧索。较去岁无云之难得,今亦可惜也。然劳务甚多,而幸有节假,又为可庆。而为人也,又孰能永庆乎哉?人生者,其如十五之明月,引镜长窥,亦团团黑雾著覆,如云,如湖,如海,正为心中之影蔽也。虽影蔽之不悦者长在,然能苟幸为观之时也寡矣,而人心又如是也。悲夫!

诚然,人不当一帆风顺之独求,必历辛苦万千而后可。野语云:十五之月十六圆。乌云蔽空,则其时不显,而后以不懈之力,终成饱满之势。

中秋悲无月,但道来日方长,明哉!

正为士 亲笔

辛卯年八月十五日 中秋

2011年9月12日

中秋悲无月

中秋悲无月

志想判然乎事实也,且犹中秋佳节,阴云蔽空不现明月,哀哉!外向启户,百虫犹动,识觉其谙然所嗅者,潮如雨至,令人有循时回归之想。置意于形躯,又忽悲所居之信然,盖不如意者,多忧郁焉!

辛卯八月,又逢中秋,虽百木犹绿,而天气萧索。较去岁无云之难得,今亦可惜也。然劳务甚多,而幸有节假,又为可庆。而为人也,又孰能永庆乎哉?人生者,其如十五之明月,引镜长窥,亦团团黑雾著覆,如云,如湖,如海,正为心中之影蔽也。虽影蔽之不悦者长在,然能苟幸为观之时也寡矣,而人心又如是也。悲夫!

诚然,人不当一帆风顺之独求,必历辛苦万千而后可。野语云:十五之月十六圆。乌云蔽空,则其时不显,而后以不懈之力,终成饱满之势。

中秋悲无月,但道来日方长,明哉!

正为士 亲笔

辛卯年八月十五日 中秋

2011年9月12日

志想判然乎事实也,且犹中秋佳节,阴云蔽空不现明月,哀哉!外向启户,百虫犹动,识觉其谙然所嗅者,潮如雨至,令人有循时回归之想。置意于形躯,又忽悲所居之信然,盖不如意者,多忧郁焉!

辛卯八月,又逢中秋,虽百木犹绿,而天气萧索。较去岁无云之难得,今亦可惜也。然劳务甚多,而幸有节假,又为可庆。而为人也,又孰能永庆乎哉?人生者,其如十五之明月,引镜长窥,亦团团黑雾著覆,如云,如湖,如海,正为心中之影蔽也。虽影蔽之不悦者长在,然能苟幸为观之时也寡矣,而人心又如是也。悲夫!

诚然,人不当一帆风顺之独求,必历辛苦万千而后可。野语云:十五之月十六圆。乌云蔽空,则其时不显,而后以不懈之力,终成饱满之势。

中秋悲无月,但道来日方长,明哉!

正为士 亲笔

辛卯年八月十五日 中秋

2011年9月12日

志想判然乎事实也,且犹中秋佳节,阴云蔽空不现明月,哀哉!外向启户,百虫犹动,识觉其谙然所嗅者,潮如雨至,令人有循时回归之想。置意于形躯,又忽悲所居之信然,盖不如意者,多忧郁焉!

辛卯八月,又逢中秋,虽百木犹绿,而天气萧索。较去岁无云之难得,今亦可惜也。然劳务甚多,而幸有节假,又为可庆。而为人也,又孰能永庆乎哉?人生者,其如十五之明月,引镜长窥,亦团团黑雾著覆,如云,如湖,如海,正为心中之影蔽也。虽影蔽之不悦者长在,然能苟幸为观之时也寡矣,而人心又如是也。悲夫!

诚然,人不当一帆风顺之独求,必历辛苦万千而后可。野语云:十五之月十六圆。乌云蔽空,则其时不显,而后以不懈之力,终成饱满之势。

中秋悲无月,但道来日方长,明哉!

正为士 亲笔

辛卯年八月十五日 中秋

2011年9月12日

中秋悲无月

志想判然乎事实也,且犹中秋佳节,阴云蔽空不现明月,哀哉!外向启户,百虫犹动,识觉其谙然所嗅者,潮如雨至,令人有循时回归之想。置意于形躯,又忽悲所居之信然,盖不如意者,多忧郁焉!

辛卯八月,又逢中秋,虽百木犹绿,而天气萧索。较去岁无云之难得,今亦可惜也。然劳务甚多,而幸有节假,又为可庆。而为人也,又孰能永庆乎哉?人生者,其如十五之明月,引镜长窥,亦团团黑雾著覆,如云,如湖,如海,正为心中之影蔽也。虽影蔽之不悦者长在,然能苟幸为观之时也寡矣,而人心又如是也。悲夫!

诚然,人不当一帆风顺之独求,必历辛苦万千而后可。野语云:十五之月十六圆。乌云蔽空,则其时不显,而后以不懈之力,终成饱满之势。

中秋悲无月,但道来日方长,明哉!

正为士 亲笔

辛卯年八月十五日 中秋

2011年9月12日

【环亚官方】中秋悲无月

志想判然乎事实也,且犹中秋佳节,阴云蔽空不现明月,哀哉!外向启户,百虫犹动,识觉其谙然所嗅者,潮如雨至,令人有循时回归之想。置意于形躯,又忽悲所居之信然,盖不如意者,多忧郁焉!

辛卯八月,又逢中秋,虽百木犹绿,而天气萧索。较去岁无云之难得,今亦可惜也。然劳务甚多,而幸有节假,又为可庆。而为人也,又孰能永庆乎哉?人生者,其如十五之明月,引镜长窥,亦团团黑雾著覆,如云,如湖,如海,正为心中之影蔽也。虽影蔽之不悦者长在,然能苟幸为观之时也寡矣,而人心又如是也。悲夫!

诚然,人不当一帆风顺之独求,必历辛苦万千而后可。野语云:十五之月十六圆。乌云蔽空,则其时不显,而后以不懈之力,终成饱满之势。

中秋悲无月,但道来日方长,明哉!

正为士 亲笔

辛卯年八月十五日 中秋

2011年9月12日

中秋悲无月中秋悲无月【环亚官方】

(当前内容是原创文章,转载请联系网站管理人员,否则视为侵权。)

上篇:6分娱乐 下篇:澳门真人现金赌场
热门推荐

明升亚洲

志想判然乎事实也,且犹中秋佳节,阴云蔽空不现明月,哀哉!外向启户,百虫犹动,识觉其谙然所嗅者,潮如雨至,令人有循时回归之想。置意于形躯,又忽悲所居之信然,盖不如意者,多忧郁焉!

辛卯八月,又逢中秋,虽百木犹绿,而天气萧索。较去岁无云之难得,今亦可惜也。然劳务甚多,而幸有节假,又为可庆。而为人也,又孰能永庆乎哉?人生者,其如十五之明月,引镜长窥,亦团团黑雾著覆,如云,如湖,如海,正为心中之影蔽也。虽影蔽之不悦者长在,然能苟幸为观之时也寡矣,而人心又如是也。悲夫!

诚然,人不当一帆风顺之独求,必历辛苦万千而后可。野语云:十五之月十六圆。乌云蔽空,则其时不显,而后以不懈之力,终成饱满之势。

中秋悲无月,但道来日方长,明哉!

正为士 亲笔

辛卯年八月十五日 中秋

2011年9月12日

……

亚游会贵宾厅

志想判然乎事实也,且犹中秋佳节,阴云蔽空不现明月,哀哉!外向启户,百虫犹动,识觉其谙然所嗅者,潮如雨至,令人有循时回归之想。置意于形躯,又忽悲所居之信然,盖不如意者,多忧郁焉!

辛卯八月,又逢中秋,虽百木犹绿,而天气萧索。较去岁无云之难得,今亦可惜也。然劳务甚多,而幸有节假,又为可庆。而为人也,又孰能永庆乎哉?人生者,其如十五之明月,引镜长窥,亦团团黑雾著覆,如云,如湖,如海,正为心中之影蔽也。虽影蔽之不悦者长在,然能苟幸为观之时也寡矣,而人心又如是也。悲夫!

诚然,人不当一帆风顺之独求,必历辛苦万千而后可。野语云:十五之月十六圆。乌云蔽空,则其时不显,而后以不懈之力,终成饱满之势。

中秋悲无月,但道来日方长,明哉!

正为士 亲笔

辛卯年八月十五日 中秋

2011年9月12日

……

威尼斯高尔夫赌场

志想判然乎事实也,且犹中秋佳节,阴云蔽空不现明月,哀哉!外向启户,百虫犹动,识觉其谙然所嗅者,潮如雨至,令人有循时回归之想。置意于形躯,又忽悲所居之信然,盖不如意者,多忧郁焉!

辛卯八月,又逢中秋,虽百木犹绿,而天气萧索。较去岁无云之难得,今亦可惜也。然劳务甚多,而幸有节假,又为可庆。而为人也,又孰能永庆乎哉?人生者,其如十五之明月,引镜长窥,亦团团黑雾著覆,如云,如湖,如海,正为心中之影蔽也。虽影蔽之不悦者长在,然能苟幸为观之时也寡矣,而人心又如是也。悲夫!

诚然,人不当一帆风顺之独求,必历辛苦万千而后可。野语云:十五之月十六圆。乌云蔽空,则其时不显,而后以不懈之力,终成饱满之势。

中秋悲无月,但道来日方长,明哉!

正为士 亲笔

辛卯年八月十五日 中秋

2011年9月12日

……

威尼斯人高尔夫赌场

志想判然乎事实也,且犹中秋佳节,阴云蔽空不现明月,哀哉!外向启户,百虫犹动,识觉其谙然所嗅者,潮如雨至,令人有循时回归之想。置意于形躯,又忽悲所居之信然,盖不如意者,多忧郁焉!

辛卯八月,又逢中秋,虽百木犹绿,而天气萧索。较去岁无云之难得,今亦可惜也。然劳务甚多,而幸有节假,又为可庆。而为人也,又孰能永庆乎哉?人生者,其如十五之明月,引镜长窥,亦团团黑雾著覆,如云,如湖,如海,正为心中之影蔽也。虽影蔽之不悦者长在,然能苟幸为观之时也寡矣,而人心又如是也。悲夫!

诚然,人不当一帆风顺之独求,必历辛苦万千而后可。野语云:十五之月十六圆。乌云蔽空,则其时不显,而后以不懈之力,终成饱满之势。

中秋悲无月,但道来日方长,明哉!

正为士 亲笔

辛卯年八月十五日 中秋

2011年9月12日

……

ag8注册

志想判然乎事实也,且犹中秋佳节,阴云蔽空不现明月,哀哉!外向启户,百虫犹动,识觉其谙然所嗅者,潮如雨至,令人有循时回归之想。置意于形躯,又忽悲所居之信然,盖不如意者,多忧郁焉!

辛卯八月,又逢中秋,虽百木犹绿,而天气萧索。较去岁无云之难得,今亦可惜也。然劳务甚多,而幸有节假,又为可庆。而为人也,又孰能永庆乎哉?人生者,其如十五之明月,引镜长窥,亦团团黑雾著覆,如云,如湖,如海,正为心中之影蔽也。虽影蔽之不悦者长在,然能苟幸为观之时也寡矣,而人心又如是也。悲夫!

诚然,人不当一帆风顺之独求,必历辛苦万千而后可。野语云:十五之月十六圆。乌云蔽空,则其时不显,而后以不懈之力,终成饱满之势。

中秋悲无月,但道来日方长,明哉!

正为士 亲笔

辛卯年八月十五日 中秋

2011年9月12日

……

加载更多